STpQQuprvSQKeoSdHLXhzXbFyv9YXtNAo3
... (Avg)
... (Now)
Shares: ...
Bal: ...
Paid: ...